Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu http://winb.wroc.pl/

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej winb.wroc.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego winb.wroc.pl

Data publikacji strony internetowej: 20 października 2013r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30 czerwca 2019 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 08.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Rąbkowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule wiadomości prosimy wskazać „dostępność cyfrowa”  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (71) 346 32 50.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: : www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Biura Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu mieszczą się na dwóch piętrach (II i III piętro) budynku zlokalizowanego przy ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków (dawny klasztor dominikanek) i nie jest dostosowany
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd umożliwiający dotarcie do budynku osobie na wózku. W budynku brak jest jednak windy czy podnośnika umożliwiającego dotarcie na piętra gdzie znajdują się pomieszczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. W obiekcie znajdują się schody, które stanowią
barierę architektoniczną dla osób z niepełnosprawnościami i brak jest toalet przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W biurach urzędu zastosowano oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu zapewnia dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego). W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, prosimy o kontakt na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr faksu (71) 343 01 58.