Stan prawny działania

Teksy jednolite ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie opublikowane są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl .

 

Zarządzenie w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów
na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.